Cookies - This website uses some advertising cookies to improve its performance.

Opći uvjeti poslovanja

(zadnja promjena: 26.3.2013)

Ponuđač turističkih usluga: je turistički subjekt koji nudi svoje smještajne kapacitete i/ili druge uslugena internetskom portalu visitslovenia.net.

Upravitelj internetskog portala: je tvrtka Polet d.o.o. koja s internetskim portalom visitslovenia.net spaja ponudu i upit za turističkim uslugama u Sloveniji i s implementiranim rezervacijskim sustavom omogućava neposrednu mogućnost rezervacije smještajnih kapaciteta i drugih ponuda te kupnju turističkih usluga.

Korisnik: posjetioc internetskog portala visitslovenia.net koji upotrebljava rezervacijski sustav u svrhu osiguranja rezervacije smještaja te drugih ponuda ili obavljanja kupnji.

Internetski portal: internetski portal visitslovenia.net na kojem se sreću ponuda i upit za turističkim uslugama u Sloveniji. Nudi i mogućnost neposredne rezervacije odnosno kupnje turističkih usluga.

Ovi opći uvjeti važe za rezervacije i kupnje preko internetskog portala.

Ugovor o pojedinim uslugama uvijek se sklapa između korisnika i ponuđača turističkih usluga. Upravitelj internetskog portala Vam na vlastitu odgovornost ne nudi nikakvih smještajnih i drugih usluga te garantira samo za ispravno djelovanje rezervacijskog sustava na internetskom portalu i ne za izvršavanje rezervacije koji su preko tog portala bile sklopljene.

Cijene usluga određuje ponuđač turističkih usluga te važe od dana objave ponude na internetskom portalu. Sve cijene na internetskom portalu ne uključuju PDV.

U cijenu smještaja ili turističkog aranžmana uključene su usluge koje su navedene na internetskom portalu. Dodatne usluge i troškove, koji nisu uključeni u osnovnu cijenu, ponuđač turističkih usluga dužan je navesti u opisu kao doplatu. Cijene su objavljene u eurima na dan na osobu ili na dan na smještajnu jedinicu, ovisno od tipa smještajnih jedinica. Kod ostalih turističkih ponuda važe cijene na paket odnosno na ponudu (paket aranžmani, last minute ponude, poklon bonovi).

Ponuđač turistčkih usluga pridržavaju pravo do promjene objavljenih cijena na internetskom portalu. Korisnicima koji već imaju potvrđenu rezervaciju zajamčena je cijena koja važi uz potvrdu rezervacije. U slučaju snižene cijene korisnik nema pravo na povrat novca između cijene po kojoj je rezervirao smještaj i cijene koja se u trenutku izvedene usporedbe nalazi na rezervacijskom sustavu internetskog portala.

Upravitelj internetskog portala pridržava pravo na poništenje rezervacije / kupnje u slučaju da je došlo do očite pogreške kod objave cijene. U tom sluačju upravitelj internetskog portala korisniku vraća plaćen iznos u cjelini.

U skladu sa Zakonom o poticaju razvoja turizma gost je dužan platiti turističku taksu istovremeno s plaćanjem smještaja. Turistička taksa nije uključena u cijenu turističkih usluga, osim ako nije navedeno drugačije. Turističku taksu plaća se kod ponuđača turističkih usluga i to na osobu za svako noćenje.

Pojedine rezeracije obavljaju se kao:

a) neposredne (on-line) rezervacije bez prethodnog raspitivanja kod ponuđača turističkih usluga preko interneta. Prilikom rezervacije korisnik je dužan posredovati sve podatke koje zahtjeva postupak rezervacije i platiti nepovratan trošak predujma rezervacije kako bi si zajamčio rezervaciju. Neki ponuđači zahtjevaju da se rezervacija u cjelini plati odmah, prilikom čega važe uvjeti iz 9. člana: otkazivanje rezervacije.

b) rezervacije na upit/propitivanje za one smještaje koji su opisani na internetskom portalu, ali se je ponuđač odlučio da za njih ne ponudi mogućnosti neposredne rezervacije, bilo u terminima povećanog propitivanja ili zbog nedostatne ponude smještajnih kapaciteta.

U tom slučaju korisnik mora poslati upit koji prima neposredno ponuđač turističkih usluga. Ponuđač turističnih usluga mora korisniku u roku od 48 h javiti da li će mu dati na rasolaganje smještajne kapacitete. U slučaju slobodnih smještajnih kapaciteta ponuđač turističkih usluga mora napraviti opcijsku rezervaciju za 48 h - rok u kojem se korisnik odlučuje za potvrdu opcijske rezervacije putem internetskog portala. Ukoliko ponuđač turističkih usluga o raspoložviosti svojih kapaciteta ne odgovori u roku od 48 sati ili ako smještaj nije na raspolaganju u terminu koji korisnik želi rezervirati, upravitelj internetskog portala korisniku može ponuditi alternativni smještaj.

Obavijest o obavljenoj rezervaciji će ponuđač turističkih usluga i korisnik, nakon obavljenog plaćanja od strane korisnika, automatski primiti na svoju elektroničku adresu koju budu naveli.

Za neke obavljene rezervacije preko internetskog portala upravitelj internetskog portala neposredno korisniku zaračunava trošak predujma rezervacije u koje je već uključen PDV.

Trošak predujma rezervacije obračunava se za svaku rezervaciju na osnovu konačne cijene koju korisnik mora platiti. Kad se izvrši plaćanje troška predujma rezervacije, upravitelj internetskog portala jamči za uspješno izvedenu rezervaciju.

Trošak predujma rezervacije obračunava se jednokratno prilikom rezervacije i neovisan je od kasnije promjene broja noćenja ili usluga te drugih čimbenika.

Ponuđač turističkih usluga dužan je korisniku prilikom izvršene usluge rezerviranoj na internetskom portalu, izdati račun, smanjen za iznos troškova predujma rezervacije. Konačno plaćanje izvršava se prema uvjetima poslovanja ponuđača turističkih usluga kod kojeg je korisnik rezervirao uslugu.

Mogućnosti plaćanja na internetskom portalu jesu:

a) Na internetskom portalu izvede se plaćanje troška predujma rezervacije, a razliku do konačne cijene korisnik plaća samom ponuđaču.

b) Neki ponuđači zahtjevaju da se rezervacija na internetskom portalu plati u cjelini unaprijed. Kod ponuđača turističkih usluga korisnik plaća nakon toga samo turističke takse i druge eventualne troškove (osiguranje, prijava...)

c) Poklon bonove na internetskom portalu plaćaju se u cjelini odmah ili pouzećem. Upravitelj internetskog portala dodatno zaračunava još troškove tiska, pakiranja i slanja poklon bonova.

Plaćanje za obavljenu rezervaciju ili realiziranu kupnju na internetskom portalu moguće je s platnim karticama, preko platnog sustava PayPal i s posebnom uplatnicom. Kod kupnje poklon bonova moguće je i plaćanje pouzećem. Plaćanje se izvodi odmah odnosno prilikom plaćanja s posebnom uplatnicom s mogućim odlaganjem za 24 h.

Za dan plaćanja se uzima dan kad korisnik izvrši plaćanje preko platne kartice ili preko platnog sustava PayPal. Prilikom plaćanja pouzećem i s uplatnicom se kao dan plaćanja broji onaj dan, kada Polet d.o.o. primjeti priliv s te odrese na svojem transakcijskom računu odnosno dobije doznaku o plaćanju putem elektroničke pošte ili telefaksa.

Korsinik može otkazati svoju rezervaciju putem poveznice u primljenoj elektroničkoj poruci. Registrirani korisnici portala imati će mogućnost neposrednog otkazivanja rezervacije preko svojih osobnih članskih stranica. O eventualnom otkazivanju će u tom slučaju ponuđač turističkih usluga automatski biti obaviješten na svoju elektroničku adresu.

Prilikom eventualnog otkazivanja rezervacije, koja je bila plaćena u cjelini, obračunavaju se troškovi storniranja prema sljedećem modelu:

  • otkazivanje više od 14 dana prije dolaska: povrat troškova storniranja u visini 80 % vrijednosti rezervacije;
  • otkazivanje od 14 do 7 dana prije dolaska: povrat troškova storniranja u visni 60 % vrijednosti rezervacije;
  • otkazivanje od 7 do 3 radna dana prije dolaska u vrijeme radnih sati upravitelja internetskog portala: povrat troškova storiranja u visini 40 % vrijednosti rezervacije;
  • otkazivanje manje od 3 radna dana prije dolaska u vrijeme radnih sati upravitelja internetskog portala ili slučaj nedolaska (noshow): troškovi storniranja se ne obračunavaju;
  • korisnik ima pravo na povrat troškova storniranja u slučaju nedolaska ili otkazivanja zbog više sili u visini 80 % vrijednosti rezervacije (obavezna službena pismena potvrda).

Otkazivanje rezervacije, koja je bila plaćena djelomično, ne donosi povrat troškova storniranja, jer je iznos troška predujma rezervacije nepovratan.

Promjenu rezervacije korisnik mora javiti neposredno ponuđaču turističkih usluga kod kojeg ima obavljenu rezervaciju. Kontaktne podatke ponuđača turističkih usluga korisnik dobiva u elektroničkoj poruci koju prima nakon obavljene rezervacije.

Kupnje poklon bonova na internetskom portalu korisnik plaća u cjelini odmah ili pouzećem. Upravitelj internetskog portala će korisniku poslati bon vlastite izrade sa svim potrebnim podacima koji je moguće unovčiti u poslovaonicama ponuđača koji tu uslugu nudi odnosno na predvidjenoj lokaciji i prema uvjetima koje je ponuđač objavio na internetskom portalu. Zajedno s poklon bonom korisnik će dobiti i upute gdje i kako unovčiti poklon bon.

Poklon bonovi su izdani na ime kroisnika i nisu prenosivi na treće osobe. Poklon bon treba unovčiti do roka koji je naveden na samom bonu. Obično je to razdoblje dugo 1 godinu, premda to nije nužno. Nakon isteka valjanosti poklon bona dotični više nije moguće unovčiti. Bon je moguće unovčiti samo jednom i treba ga dati na uvid ponuđaču turističkih usluga prilikom korištenja usluge za koju je poklon bon bio izdan.

Izdane poklon bonove nije moguće stornirati. Kupovni iznos ne vraćamo. Zamjena poklon bonova nije moguća.

Naručene odnosno kupljene poklon bonove na internetskom portalu, uključujući sa svom popratnom dokumentacijom, dostaviti će vam Pošta Slovenije, d.o.o. Poklon bonovi posreduju se na poštu već sljedećeg radnog dana nakon primitka plaćanja.

Korištenje vrijednosnih poklon bonova visitslovenia.net odvija se u skladu s uputama koje korisnik dobiva uz poklon bon.

Bonifikacije korisnici mogu primiti za obavljene rezervacije / kupnje i mogu ih koristiti prilikom sljedećih rezervacija / kupnji. U slučaju storniranja rezervacije / kupnje, bonifikaciju dobivenu na taj način nije više moguće koristiti. U slučaju nedolaska (noshow) za obavljenu rezervaciju upravitelj korisniku može poništiti sve važeće bonifikacije.

Promocijski kod donosi određeni bonus kod rezervacije / kupnje u obliku popusta koji se odnosi na određenog ponuđača ili ponudu.

Promocijske kodove i bonifikacije treba koristiti u razdoblju valjanosti na trećem koraku rezervacije / kupnje po prethodnoj prijavi / registraciji. Bonifikacija i promocijski kod uvijek se mogu koristiti samo do iznosa koji treba platiti na portalu.

a) Rezervacijski sustav bazira na elektroničkim pustupcima koji mogu biti ometani. Zbog toga upravitelj internetskog portala na kojem se nalazi rezervacijski sustav kod kršenja obaveza snosi odgovornost samo u slučaju

b) Ponuđač turističkih usluga se obavezuje da će prihvaćati rezervacije i kupnje obavljene preko internetskog portala i korisniku jamčiti turističke usluge prema dogovorenim uvjetima.

c) Ponuđač turističkih usluga ima pravo na promjene rezervacija u slučajevima kada to nije moguće predvidjeti ili zaobići. U tom slučaju pridržava pravo da, nakon prethodne obavijesti korisnika, rezerviran smještaj zamijeni sa sličnim smještajem jednake ili bolje kakvoće za jednaku cijenu kao što je korisnik to imao potvrđeno prilikom rezervacije. U slučaju da se korisnik ne slaže s ponuđenim smještajem, o nastalim se troškovima dogovaraju korisnik i ponuđač turističkih usluga. Upravitelj internetskog portala ne odgovara na nikakvu promjenu rezervacije koja nastaje od strane ponuđača smještaja.

d) Zavodljivi ili pogrešni podaci od strane ponuđača turističkih usluga o kategoriji (broju zvijezdica) smještajnih jedinica, opremu dotičnih, lokaciji, udaljenosti i drugim podacima mogu imati za posljedicu odgovarajuće reklamacijske zahtjeve od strane korisnika za sniženje cijene. Za nepravilnosti podataka, koje je posredovao ponuđač turističkih usluga, upravitelj internetskog portala ne preuzima odgovornost.

e) Ponuđač turističkih usluga nudi određene popuste na pojedine starosne razrede posjetioca (djeca, seniori) koji se obračunavaju prilikom rezervacije. Stoga je korisnik dužan posredovati točne podatke o starosti gostiju (pravilan izbor starosnih razreda) u vrijeme boravka kod ponuđača. Pogrešni podaci o starosti mogu dovesti do više cijene kod samog ponuđača.

a) Smještajni kapaciteti na internetskom portalu kategorizirani su u skladu s kategorizacijom ministarstva nadležnog za turizam i to:

  • hotel i kamp s jednom, dvije, tri, četiri ili pet zvijezdica;
  • motel, penzion, gostiona, aprartman-stan paket aranžman, kuća za odmor i soba s jednom, dvije, tri ili četiri zvijezdice;
  • turističke farme sa smještajem s jednom, dvije, tri ili četiri jabuke.

U obzir se uzima kategorizacija koju ima ponuđač turističkih usluga na osnovi važećeg Pravilnika o kategorizaciji smještajnih poduzeća (Uradni list RS, br. 62/2008).

b) Pojedini ponuđači turističkih usluga mogu biti ocijenjeni od strane korisnika. Konačnu ocjenu ponuđača tvore pojedine ocjene korisnika koji ocjenjuju ponuđača prema više kriterija. Samo oni korisnici koji su koristili uslugu ponuđača imaju opciju ocjenjivanja ponuđača. Upravitelj internetskog portala pridržava pravo da ocjene korisnika ne uzme u obzir, posebno onda, kad postoji sumnja pozitivne ili negativne manipulacije. Kod izrade ocjene korsnika osobni podaci se ne uzimaju u obzir i ne pohranjuju se.

Korisnik uvažava sve moguće reklamacijske zahtjeve na licu mjesta. Korisnik je dužan prijaviti reklamaciju neposredno ponuđaču turističkih usluga čim ustanovi nepravilnost, u suprotnom dotični reklamaciju nije dužan uzeti u obzir.

Upravitelj internetskog portala ne preuzima odgovornost za reklamaciju koju rješavaju samo korisnik i ponuđač turističkih usluga. U slučaju da reklamacija, unatoč sudjelovanju ponuđača turističkih usluga prilikom njenog rješavanjua na licu mjesta, nije bila riješena, upravitelj internetskog portala ne garantira za rješenje reklamacije.

Dok ponuđač usluge ne pruži konačan odgovor na reklamaciju, korisnik se odriče posredovanja drugih osoba (arbitraže, sudskih ustanova...) i posredovanja informacija u medije.

Upravitelj internetskog portala ne uvrštava u prodaju usluge ponuđača turističkih usluga koji nisu registrirani. To važi i za ponuđače smještaja koji za smještaj s kojim raspolažu nisu priskrbili odgovarajuću nacionalnu kategorizaciju objekata odnosno nemaju uređene ostale zakonske propise.

Sve navode smo skupili uz posebnu pažnju. Za eventualne pogreške, nastale kod skupljanja ili prijenosa podataka, ne preuzimamo odgovornost. Prijenos podataka, čak i djelomični, na druge nosioce podataka kao i korištenje podataka u druge svrhe, koje ovdje nisu predviđene, dozvoljen je samo uz isključivu pismenu dozvolu tvrtke Polet d.o.o.

Sve slike na internetskom portalu su simboličke.

U slučaju sporova između stranaka, za sve je nadležan stvaran sud u Ljubljani.

Opći uvjeti poslovanja važe do 1.2.2009 nadalje, do opoziva. Polet d.o.o. pridržava pravo na promjene općih uvjeta poslovanja.

Polet spletni inženiring d.o.o.
Pod Hruševco 48b
1360 Vrhnika

Web site production